به گزارش عروة الوثقی به نقل از نود

افاضلی-با-خونهبهخونه-به-توافق-نهایی-رسید


تسنیم