به گزارش رجحان نیوز به نقل از خبرگزاری مهرکسب و کار در گرمای خرماپزان اهواز‎