شیخ رجبعلی خیاط و سلاخ

شیخ رجبعلی خیاط و سلاخ

شیخ رجبعلی خیاط و سلاخ

بچه گاوی را جلوی مادرش سر بریده ای ؛ و این عوض همان است!

یکی از شاگردان شیخ می گوید :

” سلاخی نزد جناب شیخ آمد و عرض کرد :

بچه ام دارد می میرد، چه کنم ؟

شیخ به او گفت : ” بچه گاوی را جلوی مادرش سر بریده ای ؛ و این عوض همان است!

منابع:

کانال تذکرة الاولیاء – تبیان