به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی ۴ رشته جدید در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران موافقت کرد.

رشته‌های حقوق تجارت سرمایه گذاری بین المللی و مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا در مقطع دکتری، رشته انسان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی راه اندازی شده است.

واحد آموزشیرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس فارابی دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوترکارشناسی
پردیس علوم دانشگاه تهرانانسان شناسی زیستیکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللیدکتری
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهرانمطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیادکتری