اجازه دهید فرزندتان در جلساتی که شما و همسرتان برای تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص مسائل مالی خانواده دارید، شرکت و حتی اظهار نظر کنند.

در این صورت او خواهد آموخت که در تصمیم گیری های مهم زندگی باید با سایر اعضای ذینفع در آن موضوع مشورت کند و نظرات آنان را بشنود.

او باید بداند که همواره نظر بهتر و کامل تری از نظری که او دارد،

ممکن است وجود داشته باشد و برای اتخاذ بهترین تصمیم باید حرف دیگران و به ویژه خانواده خود را بشنوند تا تصمیمر درست تر و پخته تری بگیرد.